Korte nieuwtjes 2

Meerjaren Onderhoudsplan biedt beheerders overzicht en houvast

“Voor de gemeente Amsterdam zijn we volop bezig met het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) voor diverse sportcomplexen, start Frank Miedema, projectleider Sport bij HB Adviesbureau zijn betoog. Een MJOP is een plan voor in dit geval een sportcomplex waarin wordt voor beschreven wat er de komende jaren aan onderhoud gedaan moet worden, wat de kosten hiervan zijn en op welk moment dit moet gebeuren. Het MJOP biedt de beheerder inzicht in de kosten om zijn areaal op een verantwoorde, veilige manier te beheren passend bij het gewenste kwaliteitsniveau.”

“Wij zijn nu gestart met het opstellen van een MJOP voor de Amsterdamse Bosbaan, een (inter)nationale roeibaan met de daarom heen aanwezige infrastructuur, gelegen in het Amsterdamse bos. En we stellen MJOP’s op voor 2 sportparken van de gemeente Weesp. Deze sportparken worden overgedragen aan de gemeente Amsterdam die daarmee verantwoordelijk wordt voor het (dagelijks) onderhoud. Het MJOP beschrijft en legt de actuele status van het sportpark vast, biedt in- en overzicht in de kosten voor (dagelijks) beheer en de te verwachten investering voor de korte en lange termijn”.

Frank vervolgt; “Wij vinden een goed, gedegen en uitgebreid MJOP cruciaal voor verantwoord en kostenbewust onderhoud. Of het nu een sportpark, riolering, openbaar groen of weg is. We starten daarom ook altijd met de inventarisatie van het complete areaal. In het geval van de sportparken van de gemeente Weesp inventariseren we alle sportonderdelen zoals velden, hekken, lichtmasten etc. Deze worden beoordeeld op kwaliteit (matig, voldoende of goed) en middels foto’s vastgelegd zodat de opdrachtgever een compleet beeld krijgt van het bestaande areaal. Naast de sport gerelateerde onderdelen wordt ook het “openbaar gebied” gescand op kwaliteit. Het geheel wordt per object vastgelegd in een overzichtelijk lijst. Ook de hoeveelheden worden direct opgenomen en vastgelegd. Tijdens de opname adviseren wij direct over eventueel herstel of renovatie. Het geheel wordt vastgelegd op één overzichtstekening. De overzichtstekening geeft de opdrachtgever een compleet overzicht van zijn te beheren areaal.”

Inventarisatie cruciaal voor MJOP
“Een belangrijk onderdeel tijdens de inventarisatie is het inzichtelijk maken van eventuele risico’s die van invloed kunnen zijn voor het dagelijks onderhoud. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheid voor en door materieel of risico’s die tijdens een renovatie van invloed zijn omdat een ‘oude sloot’ onder een veld liep waardoor eventuele zetting kan ontstaan. Naast de visuele inspectie, spreken we ook nadrukkelijk met de plaatselijke beheerder. Met de beheerder wordt een rondgang gehouden over het projectgebied en wordt alle informatie opgehaald die bekend is. Ook worden aanleggegevens beoordeeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de bestaande situatie. Hiermee creëren we een uitstekende basis om te starten met het berekenen van beheer- en onderhoudskosten.”

“Het MJOP wordt doorgaans opgesteld met looptijd van 10, 15 of 25 jaar. Aan de hand van de looptijd worden de kosten van dagelijks onderhoud en de verwachte investeringen berekend. Het dagelijks onderhoud wordt berekend op basis van het gezamenlijk vastgestelde beeldkwaliteitsniveau. De inzet en frequentie benodigd om dit gewenste kwaliteitsniveau te behalen wordt hierop afgestemd. De investeringen die op korte termijn uitgevoerd moeten worden, maken we apart inzichtelijk. De bevindingen en risico’s die wij tijdens onze inventarisatie hebben gedaan en het effect daarvan, nemen we uiteraard hier in mee. Omdat de risico’s zijn benoemd in het MJOP kunnen deze in de voorbereiding van onderhoud of engineering van renovaties meegenomen worden.

Frank Miedema, projectleider sport en natuur

Duurzaamheid
“Duurzaamheid is niet meer weg te denken in ons dagelijkse denken en maakt daarom ook een belangrijk onderdeel uit van het MJOP, vertelt Frank bevlogen. Samen met onze duurzaamheidadviseurs wordt er gekeken naar kansen voor verduurzaming zoals klimaatbestendige inrichting, vergroten van de biodiversiteit, hergebruik van materialen, toepassen van circulaire materialen, het energie neutraal maken etc. Deze kansen en mogelijke oplossingen worden in kaart gebracht en de investeringen worden inzichtelijk gemaakt. Om de duurzaamheidsinvestering te onderbouwen, berekenen we ook de uiteindelijke (duurzaamheids)opbrengst in de vorm van CO2 -besparing en welke MKI-waarde van toepassing is. MKI staat voor MilieuKostenIndicator en is een schaduw- of fictieve prijs die de kosten weergeven die je zou moeten maken om de negatieve milieu-invloeden van de productie van een product te compenseren.”

“Met onze jarenlange praktijkervaring zijn wij prima in staat om per onderdeel de arbeidsinzet (fte) te bepalen. Zeker voor gemeenten die het onderhoud in eigen beheer doet is dit zeer waardevol omdat direct de capaciteit is inzichtelijk die nodig is om het park te onderhouden. Het helpt ook om inschrijvingen van marktpartijen te toetsen en te beoordelen.”

“Wellicht heeft u tussen de regels door wel kunnen lezen dat diverse vakspecialisten werken aan het opstellen van zo’n MJOP. Pas dan kunnen wij achter ons product staan en biedt dat voor onze opdrachtgevers houvast naar de toekomst toe. Ik verwacht dan ook dat onze opdrachtgevers steeds meer de meerwaarde gaan zien van hoe wij MJOP’s benaderen en met name de beheerders helpt in hun dagelijkse werkzaamheden namelijk het beheren van kapitaalsintensieve assets”, beëindigd Frank zijn verhaal.

Reconstructie Margrietstraat in Zoeterwoude op TV

“De inrichting van de Margrietstraat e.o. in de gemeente Zoeterwoud is verouderd, heeft weinig groenwaarde en voorziet in te weinig parkeerplaatsen voor de bewoners waardoor wild werd geparkeerd in de wijk. Dit leverde gevaarlijke situaties op, vertelt Sander van Aalst, projectleider bij HB Adviesbureau. De gemeente had de wens om de buurt te vergroenen en klimaatadaptief in te richten. Een project dus dat perfect bij ons past. De wijk is gevoelig voor zetting en verdroging, en bevindt zich op een ondergrond van 12 meter klei. Een extra uitdaging om toch het regenwater maximaal te benutten voor het groen en wateroverlast te voorkomen. Samen met de gemeente en de bedrijven Drainvast en Lapinus, is er een ontwerp uitgewerkt waarbij het hemelwater van de openbare inrichting en gedeeltelijk van de daken wordt gebufferd in een fundatie van granulaat en Rockflow onder de weg. Eenmaal gebufferd in deze fundatie kan het hemelwater infiltreren in de ondergrond en bij een grote langdurige bui kan overstorten op het hemelwaterriool in de naastgelegen Nassaulaan.”

Sander; “Onze opdrachtgever Paul Geluk, senior projectleider bij de gemeente Zoeterwoude heeft een leuk bericht op linkedin gezet en op 24 april om 17:30 uur komt het project ook op TV in het programma ‘Lodewijks Groene Geluk’.”

HB Academy in de maak

“In de vorige Grondgedachte heeft collega Michel van der Hulst al even genoemd dat we bezig zijn om een leeromgeving op te zetten, de HB Academy.

De HB Academy wordt een kennisplatform voor mensen die zich willen blijven ontwikkelen als onderscheidende professionals. En willen leren van de beste praktijkexperts. Opgedane kennis meteen willen inzetten. Die mensen bieden we een platform en springplank met direct – en hoogwaardig toepasbare kennis. De HB Academy slaat de brug tussen wat je moet weten en wat je moet kunnen.

Waarom?
We willen graag onze kennis en expertise delen met vakgenoten, intern én extern. Samen het verschil maken en de branche continu vooruitbrengen vanuit onze eigen dagelijkse praktijkervaringen. Door middel van bootcamps, workshops, excursies en kennisprikkels dragen onze experts en kennispartners specifieke en direct toepasbare kennis over.

We gaan voor beter…
We zetten onze eigen experts in die dagelijks actief zijn als ingenieur en adviseur, aangevuld met kennisspecialisten uit de branche, gespecialiseerd in onder meer de gemeentelijke infrastructuur, sport, groen, natuur, bodem, landschapsarchitectuur of 3D visualisaties. En ook experts op het gebied van soft skills als samenwerken, persoonlijke effectiviteit, klantcontact, feedback geven, effectieve communicatie, teamwork en LEAN. De HB Academy beslaat het volledige werkveld van de openbare ruimte, boven- en ondergrondse infrastructuur. en weten precies wat er speelt.

…en kijken daarom verder dan vandaag
We gaan verbintenissen aan met partners in de keten. Gemeenten, opleidingsinstituten, softwareleveranciers, producenten, én vakspecialisten. Door samen op te trekken kunnen we nog meer kennis en expertise bij elkaar brengen en de volledige branche naar een hoger niveau tillen. Daarbij kijken we ook naar de thema’s van morgen. Naar duurzaamheid, de circulaire economie, klimaatadaptatie en de energietransitie. Maar ook naar een innovatie als 3D en BIM. We gaan samen de dialoog aan. De juiste antwoorden vinden. Slimme en uitvoerbare plannen maken. Proactief, zodat we de juiste oplossingen vinden op de uitdagingen van de nabije toekomst. Om die kennis vervolgens weer toepasbaar te maken voor de praktijk. Want wat we vandaag leren, kunnen we morgen doen.


Korte nieuwtjes 1

Infra Light Engineering (ILE) kiest bewust voor HB Adviesbureau

HB Adviesbureau heeft begin dit jaar het bedrijf Infra Light Engineering (ILE) uit Zwaag overgenomen. Daarmee haalt het een bijzonder specialisme in huis, want ILE is een expert op het gebied van openbare- en terreinverlichting. ‘Een waardevolle aanwinst en prachtige verbreding van onze dienstverlening’, aldus directeur Ruud Zonneveld.

Er zijn maar weinig bedrijven in Nederland die zich volledig hebben toegelegd op openbare verlichting. Zodoende is de overname van ILE een welkome toevoeging.

“Dat klopt. Er zijn niet zoveel van dit soort bedrijven en dat maakt het extra interessant”, legt Zonneveld uit. “We hebben een strategie die gericht is op autonome groei door het uitbreiden van activiteiten, het aangaan van strategische samenwerkingen en het doen van overnames. Daarom past dit bedrijf juist nu zo goed bij ons. We kunnen hiermee nog meer synergie bereiken tussen de verschillende disciplines binnen HB. Zodoende worden we een nog interessantere en bredere partner voor onze opdrachtgevers, zoals gemeenten.”

Gezond en professioneel

ILE is een bekende speler in de markt die al ruim 12 jaar meedraait. “Een gezond en zeer professioneel bedrijf met een goede naam”, aldus Zonneveld. “Ik kende het bedrijf al wel, maar onlangs kwamen we nog wat beter met elkaar in contact. Directeur/eigenaar Hans Kunst van ILE dacht na over de toekomst en continuïteit van zijn bedrijf. Door zich aan te sluiten bij HB Adviesbureau waren beide gewaarborgd. Onze paden kruisten elkaar blijkbaar op het juiste moment. De vestiging in Zwaag blijft bestaan en dat geldt ook voor het prima team. Binnen HB kunnen we, mede dankzij de synergie, de activiteiten van ILE verder uitbouwen. Kortom, we zijn zeer aanvullend op elkaar. En met dit specialisme hebben we er voor onze opdrachtgevers weer een belangrijke asset bij.”

Digitalisering en standaardisatie; kansen voor de GWW sector

Interview met Corné Helmons, adviseur GEOBIM en standaardisatie

“Het zijn enerverende tijden voor ons als GWW sector, begint Corné zijn betoog. Onze sector speelt namelijk een sleutelrol in de maatschappelijke opgaven van verduurzaming, ons land klimaatbestendig maken en voldoende woonruimte realiseren voor iedereen. Deze ambities vragen elk om forse ingrepen in de openbare ruimte die in Nederland al schaars is. Om hier toch invulling aan te kunnen geven zal er naast het ontwikkelen van nieuwe woonwijken in het groen ook gekeken moeten worden naar het transformeren van bedrijventerreinen, havengebieden en leegstaande kantoren tot een woningen.“

“Een enorme opgave waarin verschillende disciplines, belangen en partijen met elkaar in aanraking komen. In de praktijk zien we helaas nog te vaak dat de samenwerking tussen deze partijen nog niet optimaal is, stelt Corné. Onze sector wordt geplaagd door informatieverliezen tijdens de overdrachtsmomenten tussen belanghebbenden waardoor maakbaarheidstoetsen en knelpunten analyse niet tijdig beschikbaar zijn. Het gebrek aan actuele, betrouwbare en complete informatie resulteert uiteindelijk in faalkosten en inefficiëntie in de gehele bouwketen. Om dit te doorbreken zullen we met alle partijen een betere manier van samenwerking in de keten vorm moeten geven.“

“Digitalisering van onze processen leidt tot betere onderlinge communicatie en uitwisseling van informatie, maar allemaal zelf digitaliseren schiet niet op. De hele keten moet meedoen. Zodat we patronen herkennen, standaardiseren, sneller gaan en data makkelijker kunnen uitwisselen. Dan krijgen we een digitaal fundament waarop we verder kunnen bouwen. Samen met o.a. het BIM Loket, CROW en Rioned nemen we hierin de eerste stappen door sector brede afspraken te maken en deze vast te leggen in standaarden.“

“Een mooi voorbeeld van zo’n standaard die de afgelopen jaren in rap tempo heeft bijgedragen aan uniformiteit en uitwisselbaarheid van onze werkzaamheden is de NLCS (Nederlandse CAD Standaard). HB Adviesbureau gebruikt niet alleen die standaard, maar draagt ook haar steentje bij aan de verdere doorontwikkeling en toepassing van de standaard. Via de NLCS expertcommissie heb ik Michel van der Hulst leren kennen als een gedreven CAD-specialist met een visie. We vonden elkaar al snel in het feit dat er meer uit de NLCS te halen was dan alleen een tekenstandaard door de verbinding te leggen naar andere standaarden.”
“Dat ik hier met een vooruitstrevend bureau te maken had werd me duidelijk toen eind vorig jaar Michel mij ook in contact bracht met zijn collega Martijn Groot. Martijn zag kansen liggen om tekeningen, bestekken en calculaties aan elkaar te verbinden op basis van de NLCS en RAW standaarden. Vanuit dit idee zijn we in gesprek gekomen met Brink software (RAW oplossingen) om de mogelijkheden te verkennen.”
“Deze Integrale Digitale Samenwerking (IDS) biedt voor onze sector de kans om stappen te zetten in een optimale samenwerking, waarbij het delen van informatie en afstemming van de werkzaamheden vanzelfsprekend is en daarmee faalkosten worden voorkomen. Zo creëren we gezamenlijk de mogelijkheid om het hoofd te bieden aan de enorme opgaven waar we als sector voor staan.”

Corné Helmons
Adviseur GeoBIM en standaardisatie

Mail: cm.helmons@hci-infra.nl
Tel: +31 6 5340 2817

Corné heeft jarenlange ervaring met de ontwikkeling en implementatie van CAD, GIS en BIM processen. Hij heeft daarbij afdelingen begeleidt in de transitie van product gedreven werken naar digitale samenwerking waarin de informatie centraal staat. De integratie en uitwisseling tussen CAD, GIS en BIM applicaties hebben dan ook geen geheimen meer voor hem. Door hierbij gebruik te maken van open BIM standaarden is zijn ervaring breed inzetbaar. Om deze standaarden nog beter toe te kunnen passen draagt hij actief bij aan het beheer, ontwikkeling en creëren van toepassingen hiervan bij BIM Loket, Rioned en Civil Infra Benelux. Corné zijn kracht is om de complexe wereld van standaarden, applicaties en processen op een laagdrempelige manier toepasbaar te maken en zo efficiënter te kunnen werken en waarde te creëren in de keten.

“Een andere al veel gehoorde wens is de uitwisseling van planvorming- en engineeringsinformatie met beheersystemen en visa versa. Stichting Rioned beheert en ontwikkelt het GWSW (Gegevenswoordenboek Stedelijk Water) voor eenduidige vastlegging, uitwisseling en presentatie van informatie op het gebied van stedelijk waterbeheer. Om de uitwisseling tussen NLCS en GWSW informatie mogelijk te maken werk ik reeds aan initiatieven vanuit BIM Loket en Rioned om de standaarden op elkaar af te stemmen.”

“Tijdens de gesprekken met Michel en Martijn ontstond het idee om een usecase uit te werken waarin de verbinding gelegd wordt tussen de standaarden NLCS, GWSW en RAW. En zo geschiedde. We hebben in overleg met Brink software en CROW de puntjes op de i gezet en hebben de verkenning succesvol afgerond. Het resultaat is een proces waarbij een rioolvervanging conform NLCS wordt getekend en de NLCS objecten (putten en buizen) verrijkt worden met beheerinformatie (GWSW). Op basis van deze informatie worden suggesties voor de te gebruiken bestekposten, eisen en calculaties (RAW) gegeven. Zo leggen we eenduidig en eenmalig informatie vast die toepasbaar is in de engineering, realisatie en het beheer van het rioolstelsel.”

“Dit is een mooi voorbeeld van wat we kunnen bereiken als we partijen en standaarden verbinden met elkaar in de keten. Maar als we echt een sector brede verandering teweeg willen brengen dan zullen we ook de beperkingen vanuit door partijen gebruikte software moeten oplossen. Alleen zo bereiken we een optimale ketensamenwerking waarbij (samenwerking)processen ondersteunt worden door een informatievoorziening gebaseerd op open landelijke informatiestandaarden.”

“Het feit dat HB Adviesbureau druk bezig is om een academy vorm te geven, past naar mijn idee dan ook uitstekend bij hoe ik zie hoe het bureau met de uitdagingen van de toekomst bezig is en daarin de academy een centrale plek willen geven om hun kennis en ervaringen te delen. Een initiatief wat ik uiteraard van harte toe juich,” besluit een enthousiaste Corné.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en kansen die standaarden en het integraal digitaal samenwerken voor uw organisatie bieden, hou dan de agenda van de HB Academy (na de zomer) in de gaten. Mocht u liever persoonlijk het gesprek aangaan, neem dan gerust vrijblijvend contact op. Ik help u graag verder.

Dat ik hier met een vooruitstrevend bureau te maken had werd me duidelijk

Gemeente Medemblik legt duurzaamheidsambities openbare ruimte vast in DIOR

Gemeente Medemblik zet mooie stappen op weg naar een duurzame gemeente en heeft haar duurzaamheidsambities vastgesteld. De gemeente zet vervolgens ook de stap om haar ambities te vertalen naar de praktijk in de openbare ruimte. Inge Zuurbier, adviseur bij HB Adviesbureau; “Ons adviesteam duurzaamheid levert hier op verschillende manieren een bijdrage aan. We hebben bijvoorbeeld duurzaamheidsscans met brainstormsessies voor twee herinrichtingsprojecten uitgevoerd en een duurzaamheidstoets gedaan op een Programma van Eisen van een nieuwbouwontwikkeling. Vanuit deze positieve ervaringen heeft de gemeente een volgende ambitieuze stap gezet door ons opdracht te geven voor het opstellen van een leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR).”

Inge; “De eisen en randvoorwaarden waaraan nieuwe of te vernieuwen openbare ruimte moet voldoen zijn opgenomen in een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Het doel is om de duurzaamheidsambities van de gemeente te verweven in de Leidraad. Zowel in de inleiding en bij beleidsuitgangspunten als in de technische specificaties krijgt duurzaamheid een prominente plek.

We starten dit proces met een brede kick-off binnen de gemeente, zodat iedereen bekend is met het hoe, wat, waarom en wat er van een ieder verwacht wordt. Om te zorgen dat de DIOR in de praktijk gebruikt gaat worden is het van groot belang dat de gebruikers achter de inhoud staan. Onze duurzaamheidsteam levert ideeën en voorstellen om de huidige LIOR te verduurzamen. In drie deelsessies gaan we vervolgens per thema dieper op de inhoud in en bespreken we de voorstellen. Dit doen we onder andere met de weg-/riool-/groenbeheerders, stedenbouwkundigen en projectleiders. Tijdens deze sessies dagen wij ook hen uit om met aanvullende ideeën te komen. We gaan zo op zoek naar duurzaamheidsaspecten in de openbare ruimte zonder daarbij de beheerbaarheid, functionaliteit, gebruik en beeldkwaliteit uit het oog te verliezen.

“Op basis van de uitkomsten van de deelsessies schrijven we een conceptversie. Na een feedbackronde langs de deelnemers aan de sessies wordt het document aangepast. Hiermee komen we tot een breed gedragen DIOR die aansluit bij de duurzaamheidsambities van de gemeente en daarmee bijdraagt aan het verder verduurzamen van de openbare ruimte in Medemblik.”

“Het is leuk, inspirerend en verhelderend om dit proces samen met de vakspecialisten van de gemeente te doen. Samen komen we echt tot een concreet en gedragen DIOR. Ik verwacht dat eind mei het hele proces hebben doorlopen en de DIOR in juni gereed te hebben”, sluit Inge haar verhaal af.

Inge Zuurbier, adviseur klimaatadaptatie

Projecten

Van den Vondellaan
Driehuis

Openbare ruimte Wooncompagnie
Middenmeer

Hemmerbuurt
Hem

Amsterdamse Football Club
Amsterdam

ATC Kadoelen
Amsterdam

SC Kadoelen
Amsterdam


Korte nieuwtjes 3

Bomen, het groene sieraad van de stad Amsterdam.

Bomen spelen een belangrijke rol in de stad Amsterdam. Het beheer in Amsterdam is erop gericht bomen zo lang mogelijk veilig en gezond te houden. Bomen zorgen soms ook voor onveiligheid doordat ze ziek zijn waardoor takken kunnen afbreken, of te groot worden in de nabijheid van gebouwen of dat er ernstige wortelopdruk optreedt. Ieder jaar wordt door de gemeente Amsterdam controles uitgevoerd. Met name bij de Canadese populieren vindt momenteel een vervangingsopgave plaats omdat deze bomen dermate oud zijn dat onveilige situaties ontstaan.

Programmamanager Bomen Onno Man van het ingenieursbureau van Amsterdam heeft HB Adviesbureau de opdracht gegeven om dit jaar nog bij circa 1.500 bomen de werkzaamheden te inventariseren die nodig zijn om de bomen veilig en verantwoord te kappen. Onze toezichthouder Ronald Hollenberg is momenteel volop bezig deze werkzaamheden op een duurzame en milieuvriendelijke manier uit te voeren. We hebben hiervoor samen met de opdrachtgever een strak werkproces gemaakt zodat de aannemer vanuit het OMOP-contract er snel en effectief mee aan de slag kan. Een mooi voorbeeld van Samen, Sneller en Slimmer.

Ronald Hollenberg, directievoerder

Van A tot Z betrokken bij groot asfaltonderhoud Dokter de Vriesstraat Benningbroek.

Van A tot Z betrokken zijn bij projecten, dat hebben we eigenlijk het liefst. Voor het groot asfaltonderhoud van de landelijk gelegen Dokter de Vriesstraat in Benningbroek was dit het geval. In opdracht van, en in nauwe samenwerking met de gemeente Medemblik, en de bewoners is een nieuw ontwerp gemaakt. Het draagvlak voor het nieuwe ontwerp is dan ook zeer groot en het participatieproces is daarmee dan ook naar volle tevredenheid van iedereen verlopen. De weg is na realisatie weer Duurzaam Veilig en biedt de bewoners weer jarenlang plezier.

De gehele werkvoorbereiding met alle bijbehorende onderzoeken zijn het afgelopen 1,5 jaar uitgevoerd. Om de wensen en eisen mede vanuit het participatieproces in relatie tot het budget goed in de gaten te houden, is de haalbaarheid continu getoetst. Tot aan de aanbesteding van het project bleef het spannend. Gelukkig paste de inschrijving van Strukton Civiel bv goed in het beschikbare budget. In september is het project in uitvoering gegaan.

Directievoerder Dick Ruinaard van HB Adviesbureau; “ Ik ben sinds april van dit jaar in dienst bij HB. Ik ben al ruim 25 jaar in diverse functies betrokken bij civiele, sport- en groenprojecten. Mijn ervaring op asfaltwerken heb ik opgedaan bij één van de grootste asfalteurs van Nederland. Dit project past dan ook uitstekend bij mij. Je merkt dat je als directievoerder met veel kennis en ervaring samen met de aannemer het verschil kan maken voor de opdrachtgever en de bewoners. Door met respect voor elkaars positie en verantwoordelijkheden de klus aan te pakken, zorg je ervoor dat de samenwerking en de uitvoering goed verloopt, en de overlast voor bewoners tot een minimum wordt beperkt. We zijn inmiddels halverwege, en ik moet zeggen, het gaat uitstekend. Eind oktober is het project gereed en daarmee lopen we voor op de planning.”

Dick Ruinaard, directievoerder

Delen van kennis en ideeën helpt de branche vooruit

Delen van kennis en ideeën helpt de branche vooruit.

“In mijn nieuwe rol als consulent AutoCAD+ is dat mijn visie; het delen van kennis en ideeën met gebruikers van AutoCAD-producten en daarin samenwerken met ketenpartners, vertelt Michel van der Hulst. Ik vind het een uitdaging om vanuit mijn eigen ervaring als werkvoorbereider binnen een advies- en ingenieursbureau organisaties en hun medewerkers te helpen AutoCAD gerelateerde processen te optimaliseren, de productiviteit van gebruikers te verhogen en de kwaliteit van hun werk te verbeteren. Door de dagelijkse praktijk te koppelen aan het generieke AutoCAD-product, bieden wij organisaties een zeer belangrijke meerwaarde. Wij doen dit in nauwe samenwerking met Autodesk-partners als Nedgraphics en Cad&Company. Als actief lid van de NLCS Expert Commissie, zit ik spreekwoordelijk “voor in de bus” als het om de ontwikkeling gaat van de Nederlandse CAD Standaard (NLCS),  de standaard die verplicht is voor alle overheidsinstellingen en waar ook de meeste ingenieursbureaus mee werken.”

NLCS

Michel; “Het ontwerp- en engineeringsproces zit in een transitie van 2D naar 3D, BIM is straks niet meer weg te denken en de NLCS wordt echt de standaard. Al jarenlang ontwikkelt HB Adviesbureau eigen software om snel en efficiënt tekenwerk in 2D en 3D uit te voeren. Na de transitie van de ‘HB-Standaard’ naar de NLCS heb ik een geheel nieuw softwarepakket ontwikkelt om op de vertrouwde manier met de nieuwe NLCS standaard te werken. Professionele software ontwikkelaars hebben inmiddels ook goede NLCS software ontwikkeld zoals NedInfra, InfraCAD en GWWCAD. Echter, onze software biedt nog veel extra functionaliteiten die geen enkele ontwikkelaar in hun software heeft opgenomen, terwijl deze het werken met de NLCS toch echt wel vergemakkelijken. Zodoende zijn we  de samenwerking aangegaan met NedGraphics, om de ‘theoretische’ invalshoek van de ontwikkelaar en de praktische invalshoek van het ingenieursbureau bij elkaar te brengen en gezamenlijk tot een nog beter product te komen.”

3D modellen

“Zo bracht onze nieuwsgierigheid op het ontwerpen en engineeren in 3D ons in contact met het eveneens zo innovatieve CAD & Company uit Wormerveer. CAD & Company heeft software ontwikkeld om laagdrempelig 3D modellen met elkaar te delen waarbij bijvoorbeeld een opdrachtgever de mogelijkheid heeft om een model te controleren, opmerkingen te plaatsen en zelfs vanaf te meten. Deze tool is echter volledig ingericht voor de toepassing in de bouwsector. Door vanuit onze dagelijkse praktijk voorbeelden en ontwikkelkennis te koppelen aan die van de experts van CAD & Company kan deze tool ook geschikt worden gemaakt voor de civiele sector en deze sector een enorme boost geven. Een geweldige vorm van ketensamenwerking die voor beide een win-win situatie creëert.”

Michel van der Hulst, consulent AutoCAD+

RAW-bestekken

“Er is nog een onderwerp waar we onze focus op hebben gezet” , vertelt een bevlogen Michel. “De methode van het schrijven van RAW-bestekken is al jaren hetzelfde en is naar onze bescheiden mening toe aan verandering, vervolgt Michel zijn bevlogen relaas.  Door meer intelligentie in de software en het gebruik van de NLCS standaard, moet en kan dit proces veel efficiënter worden gemaakt. Recent hebben we onze filosofie besproken met BRINK (leverancier van de software oplossingen in de bouw- en infrasector waaronder de RAW-bestekprogrammatuur) en het BIM Loket (netwerkaanjager van digitale, integrale samenwerking en vernieuwing in de bouw- en infrasector) om te onderzoeken of er gezamenlijk stappen gezet kunnen worden om de RAW-Systematiek na jaren weer een flinke moderniseringsslag te geven. Over een aantal weken komen we weer bij elkaar om de voortgang te bespreken en hopelijk kunnen we dan concrete afspraken maken om het verbeterproces in gang te zetten. Ook weer een boeiende innovatiestap in de civiele markt.”

HB Academy

“Het opleiden van en ontwikkelen van technische en soft skills bij civiele studenten en professionals kan en moet in mijn optiek veel beter. Ik zie al jarenlang dat het opleidingsniveau van studenten en/of starters op de arbeidsmarkt op bepaalde vlakken onvoldoende aansluit aan de verwachtingen van bedrijven. Mijn collega Peter Aalders zet zich al jaren in om dit gat te slechten. De commerciële opleidingsinstituten bieden doorgaans breed georiënteerde trainingen aan met weinig echt relevante diepgang. Wij willen hier verandering in brengen en de markt een platform bieden waar theorie en praktijk samen komt. Hiertoe gaan we de HB Academy oprichten om van daaruit meer ‘to the point’ kennis en ervaring op technisch gebied maar ook op vaardigheden niveau, te delen met de markt.”


Door meer intelligentie in de software en het gebruik van de NLCS standaard, moet en kan dit proces veel efficiënter worden gemaakt


We gaan de HB Academy oprichten om van daaruit meer ‘to the point’ kennis en ervaring op technisch gebied, maar ook op vaardigheden niveau, te delen met de markt.

“Ik werk ruim 10 jaar bij HB Adviesbureau en met alle bovenstaande ontwikkelingen, ben ik hier nog lang niet uitgewerkt. We staan voor een boeiende toekomst in de civiele markt waar veel innovatie staat te gebeuren. Dat HB Adviesbureau volop investeert in deze innovatie maakt dat dit voor mij de ideale werkgever is waar ik nog vele jaren mijn ambitie van standaardisering, software ontwikkeling, ketensamenwerking en innovatie tot uitvoering kan brengen”, beëindigd Michel zijn ambitieuze kijk op de infrabranche.


Bospark "Finishing touch"

Bospark “finishing touch” in woonwijk Reigersborg Hoogkarspel

Vanaf 2000 is er stapsgewijs gebouwd in Reigersborg en zijn er zo’n 800 woningen bijgekomen. HB Adviesbureau heeft de gemeente Drechterland en ontwikkelaar USP vanaf het begin ondersteund bij de technische uitwerking van de diverse deelplannen. De laatste fase, Reigersborg V Zuid, wordt momenteel bouwrijp gemaakt. De overgang van het woongedeelte naar het open landschap vindt geleidelijk plaats met een afnemende bebouwingsdichtheid. Als afsluiting van het woongedeelte komt hier een park.

HB Adviesbureau heeft de opdracht gekregen om het basisontwerp dat reeds aanwezig was, met de input van de groenalliantie (een groep betrokken bewoners) uit te werken van een gedragen ontwerp naar een bestek.

Ontwerp

Voor de inrichting van het park hebben we gespeeld met hoogteverschillen. We hebben zelfs extra grond die vrijkomt bij het woongedeelte verwerkt in het park, zodat er minder afgevoerd en vervoerd hoeft te worden. Dit resulteert in een glooiend landschap met ecologisch en landschappelijk verantwoorde beplanting. Het bos zorgt voor afscherming van de nieuwe Westfrisiaweg en biedt in combinatie met de natuurlijke weides voldoende gelegenheid voor verblijven en wandelactiviteiten. Het bosdeel omsluit tevens drie zogenaamde ‘boskavels’ met een ruim uitzicht over het aangrenzende akkerland.

De weides krijgen elk een eigen karakter, zo is er bijvoorbeeld een besloten speelweide, een zoemende weide en een eetbare weide, met fruitbomen en eetbare heesterranden. De centraal gelegen, hoge terp, vormt het hoogtepunt van het Bospark. De terp vormt het eindpunt van de zichtlijn naar de opvallende watertoren van Hoogkarspel.

De paden slingeren door de verschillende gebieden heen en het is mogelijk om een achtje te lopen door het park. Het hoofdpad is voor iedereen goed toegankelijk gemaakt. Met behulp van 3D programma’s is het zo vormgegeven dat het nergens te steil is voor mensen die slecht ter been zijn.

Biodiversiteit

Vanuit de bewoners kwam al de uitgesproken wens om zo veel mogelijk met inheemse soorten te werken. Wij hebben in het beplantingsplan bijna alleen maar inheemse soorten gekozen die passen in dit gebied. Daarbij is ook specifiek gekozen voor diverse soorten die als drachtplant dienen voor bijen en vlinders, van het vroege voorjaar tot laat in het najaar zijn er soorten beschikbaar. Ook voor vogels zijn er specifieke soorten gekozen en er is zelfs een vogelbos bedacht die op termijn bijna ondoordringbaar wordt zodat vogels een veilige nest- en rustomgeving hebben. Er is veel variatie in de oevers en oeverlijn waardoor ruimte is voor een rijke oevervegetatie.

Van ontwerp naar bestek

Het ontwerp en de visie op de beplanting is inmiddels vertaald naar detailtekeningen waar een bestek van gemaakt is. De samenstelling in plantsoorten, de hoeveelheid en de gewenste natuurwaarden maken het een verfijnd en complex plan. Daarom zal HB adviesbureau ook vorm geven aan een gebied specifiek groenbeheerplan waarmee de ontwerpgedachte en de ecologische meerwaarde van het  ontwerp in de tijd steeds beter wordt.

Maithe Vos, landschapsarchitect

Volop kansen voor professionals

Als je onze Grondgedachte leest, merk je dat we bruisen van de ambitie en volop inzetten op groei. Daarin blijven we altijd trouw aan ons uitgangspunt “ Kwaliteit boven groei”. Wil jij aan de slag bij een modern bedrijf met een uitstekende werksfeer, (samen)werken met professionals, en vanuit een breed perspectief op projecten met je vak bezig zijn, dan is HB Adviesbureau jouw kans. We hebben momenteel de volgende vacatures:

  • Projectleider Infra
  • Werkvoorbereider Infra
  • Werkvoorbereider Riolering en Water
  • Werkvoorbereider Sport

Groene adviseurs en ingenieurs

Ik ben Tom Hoek en per 1 november vervul ik functie van projectleider/adviseur bij HB Adviesbureau. Om te beginnen vind ik het een eer om mij in de Grondgedachte, het relatieblad van HB Adviesbureau, te mogen voorstellen.

Ik heb 30 jaar gewerkt binnen ons familiebedrijf Hoek Hoveniers, met vestigingen in Ursem en Voorhout. Als geboren Voorhouter ben ik in 2000 naar Noord-Holland verhuisd, om in ons bedrijf in Ursem te gaan werken, en heb het bedrijf in die 20 jaar samen met mijn collega’s uitgebouwd tot een mooi en veelzijdig Hoveniers- en Groenvoorzieningsbedrijf.

Enkele jaren geleden kwam bij mij steeds meer het gevoel dat ik iets anders wilde, en nog iets later kwam ik tot de conclusie dat dit buiten Hoek Hoveniers moest zijn. Op 1 april jl. heb ik mijn functie als bedrijfsleider neergelegd. Ik heb intern nog wel bepaalde werkzaamheden opgepakt, om in deze onzekere Coronatijd mijn steentje bij te dragen. Eind augustus ben ik ook daarmee gestopt en ben gaan genieten van 2 maanden vakantie.

Zoals ik al aangaf, was ik na 30 jaar als “Hoek” in het bedrijf Hoek gewerkt te hebben, toe aan een nieuwe uitdaging . Ik raakte in gesprek met medewerkers van HB Adviesbureau en hun ambitie om meer focus aan te brengen op het gebied van groen. Mijn kennis en ervaring in zetten als adviseur naar de klant en sturing geven aan groenprojecten en -plannen, dat is wat HB Adviesbureau voor mij in gedachten had. Het leek mij een perfecte aanvulling op mijn jarenlange ervaring in het aansturen van een Groenbedrijf, en het fysiek uitvoeren van groenprojecten. In de diverse gesprekken met verschillende medewerkers werd ik zeer enthousiast over de enorme goede sfeer binnen het bureau, de platte organisatie, de mooie range aan projecten waar aan gewerkt wordt en de groeiambitie. Ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren. En gelukkig was dit wederzijds.

Eén van de eerste klussen waar ik samen met mijn collega projectleider Frank Miedema mee aan de slag ga, is invulling geven aan het raamcontract ingenieursdiensten perceel Groen voor de SED-organisatie. HB Adviesbureau heeft dit contract eerder dit jaar verworven en gaat de komende vier jaar de gemeente Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland ondersteunen bij hun groenadvies en -projecten.

Ik heb er dan ook onwijs zin in en kijk er naar uit om samen met u te werken aan een groene, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving. U kunt mij bereiken op 06-52828170.

Tom Hoek, adviseur groen

Korte nieuwtjes 1

Duurzame hergebruik van TPE in voetbalvelden

Voor de gemeente Velsen hebben we de voorbereiding verzorgd voor de renovatie van in totaal drie voetbalvelden, twee velden op sportpark Zeewijk en één veld op het complex van voetbalvereniging RKVV Velsen. Een belangrijk aandachtspunt in de voorbereiding betrof het hergebruik van de bestaande materialen en in het bijzonder de TPE-infill.

In samenwerking met KIWA ISA heeft er een degeneratietest plaatsgevonden op het aanwezig TPE materiaal. In de degeneratietest wordt in het laboratorium het TPE gedurende 12 weken lang verwarmd waarbij iedere week staat voor één jaar veroudering. Uit de testresultaten kon geconcludeerd worden dat het TPE nog zeker 6 jaar mee kan. Na die 6 jaar dienen de sporttechnische eigenschappen gecheckt te worden. Op basis van de testresultaten en de duurzaamheidsambitie van de gemeente Velsen, is besloten om het TPE her te gebruiken in de nieuw te realiseren voetbalvelden. Een perfecte en logische keuze, die ook vanuit financieel oogpunt prima paste.

Tijdens de zomerstop zijn de voetbalvelden onder begeleiding van medewerkers van het gemeentelijk sportbedrijf en HB Adviesbureau daadwerkelijk gerenoveerd. Het uiteindelijke resultaat zijn drie duurzaam gerenoveerde voetbalvelden waarop weer jarenlang gesport kan worden.

Kantoor Amsterdam alweer te klein! Verhuizen dus.

Bijna twee jaar geleden openden we met trots ons kantoorpand op IJburg. Een uitdagende stap in onze ambitie om in de Metropool Amsterdam een stevige positie te gaan veroveren. Onder aanvoering van Martijn Burgers hebben we ons daar met z’n allen vol op gefocust. En dat is uitstekend gegaan. Met onze brede dienstverlening en ons streven naar hoge kwaliteit, worden we steeds vaker ingeschakeld voor projecten voor de (her)inrichting van de openbare ruimte, sportaccommodaties en het openbare groen. Ook onze innovatieve en virtuele 3D aanpak van projecten ter ondersteuning van het participatieproces, en onze procesaanpak op de thema’s duurzaamheid en circulariteit,

worden door onze opdrachtgevers met veel enthousiasme ontvangen. Zoals Martijn het zegt; “ De groei zit er lekker in. Misschien toch eens nadenken over een iets groter pand. We kunnen onze opdrachtgevers niet eens meer goed ontvangen.” Toevallig stond er 200 meter vanaf ons huidige kantoor aan de haven een etage te huur. Na veel wikken en wegen hebben we besloten ons kantoor daar naar toe te verhuizen. Een moderne, transparante locatie waar we vanaf 1 november a.s. onze intrek in gaan nemen. Ik nodig hierbij iedereen dan ook van harte uit om eens een bakkie te komen doen. Het is echt een prachtig stekkie.

Raamovereenkomst Verkeer Veiligheid Projecten Amsterdam

Recentelijke hebben we de 4-jarige raamovereenkomst ingenieursdiensten voor het programma Verkeer Veiligheid Projecten (VVP) verworven. Amsterdam wordt steeds drukker en die drukte heeft zijn weerslag op de wegen en fietspaden. Het programma VVP is opgericht binnen de gemeente om verkeersongelukken te voorkomen en focust zich dus op het veiliger maken van onveilige verkeerssituaties/kruispunten. Mede door onze visie op samenwerking en onze uitwerking van een fictieve casus, hebben wij dit project weten te scoren. Dit contract waarin de verkeersveiligheid prioriteit heeft, levert voor HB Adviesbureau weer een extra dimensie aan haar toch al brede dienstverlening.

Raamcontract bodemdiensten Gemeente Amsterdam gaat als een speer.

Senioradviseur Mischa Hermelink bij HB Adviesbureau; “ Het raamcontract is ingegaan op 3 juni jl. en vanaf dat moment zijn we met twee man volop bezig de vele aanvragen en opdrachten te verwerken. Het spreekt voor zich dat we nog moeten wennen aan elkaar maar de interactie gaat eigenlijk al best goed. We hebben inmiddels een paar beoordelingen terug van uitgevoerde projecten en daar scoren we gemiddeld een 9,2. Daar zijn we als HB Adviesbureau erg trots op.”


De adviseurs van HB Adviesbureau

De adviseurs van HB Adviesbureau;

samen met de opdrachtgever invulling geven aan de 3 duurzaamheidstransities: Circulaire Economie, Klimaatadaptatie en de Energietransitie

Raymond Balder, teamleider Advies bij HB Adviesbureau; “ Na 20 ervaringsjaren bij de gemeentelijke overheid, heb ik vorig jaar de overstap gemaakt naar HB Adviesbureau gedaan. Vanuit mijn tijd als teamleider bij het gemeentelijk ingenieursbureau werkte ik al vele jaren samen met HB Adviesbureau. Ik kende het bedrijf voornamelijk van ‘de ingenieurs die de bestekken maken’ en ‘de milieuonderzoeken uitvoeren’. Ik vermoed dat veel (gemeentelijke) opdrachtgevers HB Adviesbureau ook op deze manier kennen.

Inmiddels weet ik wel beter. Aan elke opdracht werkt een projectteam van bevlogen collega’s, in totaal circa 60 man vanuit twee kantoren: in Alkmaar en Amsterdam. En met deze 60 collega’s heeft HB Adviesbureau zeer veel kennis en kunde in huis om veel verschillende projecten uit te kunnen voeren in de fysieke openbare ruimte en op het gebied van sport- en recreatieterreinen en natuurgebieden. Zowel sterk in de engineering maar met de kennis die in huis is ook in staat om een goede bijdrage te leveren in de planvormingsfase. Niet alleen ingenieurs, maar ook adviseurs!

Het adviesteam

De adviseurs van HB Adviesbureau spelen binnen de engineeringsprocessen een belangrijke rol. Zij zijn degene die vaak beschikken over vele jaren ervaring en specialistische vakkennis. Het team is sinds begin dit jaar ook uitgebreid met een aantal nieuwe adviseurs. Hierdoor wordt de sterk aanwezige specialistische kennis goed aangevuld met de meer ‘beleidsmatige’ adviseurs.

Raymond Balder, teamleider advies

De adviseurs zijn niet alleen actief binnen de engineeringsfase voor bijvoorbeeld het herinrichten van woonwijken. Ook zijn zij actief in de planvormingsfase. Onze adviseur en landschapsarchitect, Maithe Vos, maakt bijvoorbeeld de mooiste ontwerpen rekening houdend met de wensen van alle stakeholders. Ook begeleidt zij al jaren burgerparticipatie trajecten. Wat hierin belangrijk is, is om de beleidsambities van de opdrachtgever goed te vertalen naar uiteindelijk het ontwerp. Hier heeft ze binnen HB Adviesbureau de directe ondersteuning van het gehele adviesteam tot haar beschikking. Zelf is ze deskundig op het gebied van natuur-inclusief ontwerpen en laat ze zich graag bijstaan door Inge Zuurbier om de kansen door te spreken op het gebied van klimaatadaptatie. En voor een meer circulair ontwerp kan ze een beroep doen op adviseur Jolanda Visscher. Kostendeskundige Hil Kuiper schuift vaak aan als er ontwerpkeuzes onderbouwd moeten worden op basis van TCO (Total Cost of Ownership) of MKI (Milieu Kosten Indicator). Voor bodem, riolering- en water gerelateerde aspecten kan er een beroep gedaan worden op Jos Rood en Bouke Klein. En wie de komende jaren ook steeds meer een grotere rol zal gaan spelen: Huub Saris, onze adviseur duurzaamheid en energietransitie. Hiermee is het adviesteam samen met de collega’s van HB Adviesbureau van alle markten thuis! 

De drie transities: Circulaire Economie, Klimaatadaptatie en de Energietransitie

Eén van de belangrijkste speerpunten van het adviesteam is om de opdrachtgevers van HB Adviesbureau te ondersteunen binnen de drie belangrijke transities. De adviseurs beschikken over de kennis om deze toe te kunnen passen bij de ontwikkelingen in de openbare ruimte. Maar ook op het gebied van sportcomplexen. Hoe ontwikkel of renoveer je een nieuw sportcomplex waarbij het complex energieneutraal dient te zijn, klimaatadaptief en de milieubelasting gereduceerd wordt in het kader van de circulaire doelstellingen? Of hoe ontwikkel je een klimaatkrachtige speelplek? Of hoe vertaal je de beleidsambities nu naar concrete toepassingen binnen het ontwerp en contractstukken? Dit zijn vraagstukken die voorbijkomen waar het adviesteam graag hun tanden in zet.

Nieuwe ontwikkelingen (zoals stikstof, circulaire producten en DuboCalc)

Voor de adviseurs binnen HB Adviesbureau is het van groot belang om bij te blijven met alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Zij krijgen hier voldoende tijd voor om vervolgens deze kennis toe te passen binnen de opdrachten maar ook om de andere collega’s mee te nemen in deze ontwikkelingen. Zo dragen de adviseurs bij aan onze ‘lerende’ organisatie.

Eén van de ontwikkelingen van de laatste tijd is bijvoorbeeld de problematiek rond stikstof. Onze opdrachtgevers krijgen er steeds vaker mee te maken, vooral als er een werk uitgevoerd dient te worden nabij een Natura 2000 gebied. Met een stikstof berekening kunnen wij uitrekenen of er een nadelig effect optreedt. Indien de norm wordt overschreden, kunnen wij de opdrachtgever ondersteunen in het vergunningsproces.

Een ander aspect is de kennis van circulaire producten. Hier doen wij met zeer grote regelmaat onderzoek naar welke nieuwe producten er zijn en in welke mate deze producten circulair zijn. Deze kennis brengen wij in binnen de projecten. De informatie is ook te gebruiken voor het uitrekenen van de zgn. Milieu Kosten Indicator (MKI). Het effect wat het heeft op het milieu. Dit doet het adviesteam met het programma DuboCalc (Duurzaam Bouwen Calculator). Eén van de instrumenten van de aanpak Duurzaam GWW.

Hier heeft ze binnen HB Adviesbureau de directe ondersteuning van het gehele adviesteam tot haar beschikking

De adviseurs van HB Adviesbureau spelen een belangrijke rol. Zij beschikken over vele jaren ervaring en specialistische vakkennis.

HB Adviesbureau als onderdeel van GP Groot

HB Adviesbureau is één van de dochterbedrijven van GP Groot. Dit maakt de positie van HB Adviesbureau sterk als het gaat om de ontwikkelingen op het gebied van de circulaire economie en de energietransitie. Vaak gaat het bij deze ontwikkelingen erom dat er samenwerking en verbinding wordt gezocht met ketenpartners. Naast dat het adviesteam samenwerking en verbinding zoekt met derden, zoals architecten, stichtingen, leveranciers, netwerken, provincies, omgevingsdiensten, gemeenten, woningcorporaties, etc., is zij ook regelmatig in gesprek met GP Groot. Door de samenwerking aan te gaan is het mogelijk om bijvoorbeeld bepaalde pilots uit te voeren. Zo zijn wij in gesprek met een gemeente om een schoolgebouw zo circulair mogelijk te ontmantelen en van grondstoffen nieuwe producten te leveren. Inzicht in de laatste mogelijkheden op het gebied van recycling en het hoogwaardig opwerken van grondstoffen en materialen is hierdoor snel te verwerven. Deze kennis passen wij vervolgens weer toe binnen onze dienstverlening.

Tot slot: laat uw uitdaging onze gezamenlijke uitdaging zijn!

De opdrachtgevers van HB Adviesbureau hebben vele veelal lastige uitdagingen om de doelstellingen op het gebied van de energietransitie, de klimaatadaptatie en de circulaire economie uit te voeren en concreet te maken. Met het adviesteam zijn wij in staat om constructief mee te denken en samen tot concrete oplossingen te komen. Daarnaast kennen wij en volgen wij de markt en zijn wij in staat om verbinding te maken met ketenpartners.

Vorig jaar heb ik persoonlijk de keuze gemaakt om de overstap te maken van de gemeente naar HB Adviesbureau. Door alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, vanaf de eerste dag geen moment stil hoeven zitten. Ik heb mij verwonderd over de bevlogenheid, de betrokkenheid en de leergierigheid van de medewerkers binnen de organisatie. Maar ook van hun grote kennis en vaardigheden. Ik heb de organisatie zien groeien en gezien hoe het adviesteam zich snel ontwikkelt binnen de nieuwe transities. Dit alles maakt mij een trotse teamleider van het adviesteam binnen HB Adviesbureau. Ik hoop in de toekomst nog vele mooie uitdagende en uiteenlopende projecten en adviesopdrachten in te kunnen vullen.


Voorwoord / Inhoud

Voorwoord


We bewegen naar een digitale wereld waar plaats- en tijdsonafhankelijk werken steeds meer normaal wordt. De middelen hiervoor zijn ruimschoots aanwezig. Ook binnen HB zijn alle medewerkers uitgerust om op kantoor of thuis (of waar dan ook) te werken. In deze coronatijd is er eigenlijk geen keuze, thuiswerken is de norm. En dat gaat prima.

In de dynamiek met onze opdrachtgevers, die uiteraard ook veel thuis werken, moeten we nog wel even zoeken hoe we de communicatie op een goede, efficiënte en plezierige manier vorm geven. Het elkaar af en toe opzoeken, uiteraard met inachtneming van de coronaregels, vindt iedereen toch wel heel erg fijn.

In het kader van de digitalisering hebben we het werken met Microsoft Teams ingevoerd. Een forse en spannende migratie die onze collega Michel van der Hulst en het ICT- supportteam van GP Groot  voortvarend en succesvol hebben gerealiseerd. Dat verdient echt een groot compliment. Wij zijn vanaf nu dan ook volledig “in de wolken”  actief. Met enkele opdrachtgevers worden reeds pilots gedraaid om in Teams samen te werken. Het is even wennen maar straks weten we niet beter. Een onomkeerbare ontwikkeling waarin we graag voorop lopen.

Ons adviesteam is goed op stoom. Vanuit hun credo “ Van beleid naar praktijk”  zijn de eerste  adviesopdrachten een feit. Het is boeiend om te zien hoe de nieuwe adviseurs en de bestaande ingenieurs van HB Adviesbureau elkaar aanvullen, versterken en samen de verbinding naar de klant maken. Dat geeft zo veel energie en werkvreugde. En het is uiteraard fantastisch als we merken dat onze opdrachtgevers dat ook zien en daar positief op reageren.

Michel van der Hulst deelt vanuit zijn nieuwe functie als consultant AutoCAD+ zijn visie over het delen van kennis en ideeën vanuit HB Adviesbureau met de infra markt. Hij belicht hierin ook de samenwerking met de AutoCAD-partners Nedgraphics en CAD&Company, en Brink (leverancier van o.a. RAW-bestekprogrammatuur).

We zijn onwijs blij dat Tom Hoek ons is komen versterken als projectleider/adviseur Groen. Tom heeft als mede-eigenaar 30 jaar in diverse functies gewerkt bij Hoek Hoveniers. Met zijn kennis, ervaring en netwerk maken we een forse stap voorwaarts in onze ambitie om onze opdrachtgevers ook op het gebied van openbaar groen en biodiversiteit maximaal te ondersteunen. Tom stelt zich zelf verderop in deze Grondgedachte nader voor.

Per 1 november verhuizen we naar een groter kantoor in Amsterdam. Een bevestiging dat we met onze groeiambitie op de goede weg zijn. Ofschoon het toch ook nog wel heel erg spannend is wat de nabije toekomst ons gaat bieden. Op dit moment is onze orderportefeuille prima gevuld en hopelijk houden onze opdrachtgevers de ruimte om te blijven investeren in nieuwe projecten of onderhoud. Wij blijven in ieder geval onze schouders eronder zetten.

Wanneer u na het lezen van onze Grondgedachte getriggerd of geïnteresseerd bent geraakt, zijn onze adviseurs of ingenieurs uiteraard graag bereid om met u nader in gesprek te gaan.

Ik wens u dan ook veel leesplezier.

Ruud Zonneveld