Meerjaren Onderhoudsplan biedt beheerders overzicht en houvast

“Voor de gemeente Amsterdam zijn we volop bezig met het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) voor diverse sportcomplexen, start Frank Miedema, projectleider Sport bij HB Adviesbureau zijn betoog. Een MJOP is een plan voor in dit geval een sportcomplex waarin wordt voor beschreven wat er de komende jaren aan onderhoud gedaan moet worden, wat de kosten hiervan zijn en op welk moment dit moet gebeuren. Het MJOP biedt de beheerder inzicht in de kosten om zijn areaal op een verantwoorde, veilige manier te beheren passend bij het gewenste kwaliteitsniveau.”

“Wij zijn nu gestart met het opstellen van een MJOP voor de Amsterdamse Bosbaan, een (inter)nationale roeibaan met de daarom heen aanwezige infrastructuur, gelegen in het Amsterdamse bos. En we stellen MJOP’s op voor 2 sportparken van de gemeente Weesp. Deze sportparken worden overgedragen aan de gemeente Amsterdam die daarmee verantwoordelijk wordt voor het (dagelijks) onderhoud. Het MJOP beschrijft en legt de actuele status van het sportpark vast, biedt in- en overzicht in de kosten voor (dagelijks) beheer en de te verwachten investering voor de korte en lange termijn”.

Frank vervolgt; “Wij vinden een goed, gedegen en uitgebreid MJOP cruciaal voor verantwoord en kostenbewust onderhoud. Of het nu een sportpark, riolering, openbaar groen of weg is. We starten daarom ook altijd met de inventarisatie van het complete areaal. In het geval van de sportparken van de gemeente Weesp inventariseren we alle sportonderdelen zoals velden, hekken, lichtmasten etc. Deze worden beoordeeld op kwaliteit (matig, voldoende of goed) en middels foto’s vastgelegd zodat de opdrachtgever een compleet beeld krijgt van het bestaande areaal. Naast de sport gerelateerde onderdelen wordt ook het “openbaar gebied” gescand op kwaliteit. Het geheel wordt per object vastgelegd in een overzichtelijk lijst. Ook de hoeveelheden worden direct opgenomen en vastgelegd. Tijdens de opname adviseren wij direct over eventueel herstel of renovatie. Het geheel wordt vastgelegd op één overzichtstekening. De overzichtstekening geeft de opdrachtgever een compleet overzicht van zijn te beheren areaal.”

Inventarisatie cruciaal voor MJOP
“Een belangrijk onderdeel tijdens de inventarisatie is het inzichtelijk maken van eventuele risico’s die van invloed kunnen zijn voor het dagelijks onderhoud. Hierbij valt te denken aan bereikbaarheid voor en door materieel of risico’s die tijdens een renovatie van invloed zijn omdat een ‘oude sloot’ onder een veld liep waardoor eventuele zetting kan ontstaan. Naast de visuele inspectie, spreken we ook nadrukkelijk met de plaatselijke beheerder. Met de beheerder wordt een rondgang gehouden over het projectgebied en wordt alle informatie opgehaald die bekend is. Ook worden aanleggegevens beoordeeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de bestaande situatie. Hiermee creëren we een uitstekende basis om te starten met het berekenen van beheer- en onderhoudskosten.”

“Het MJOP wordt doorgaans opgesteld met looptijd van 10, 15 of 25 jaar. Aan de hand van de looptijd worden de kosten van dagelijks onderhoud en de verwachte investeringen berekend. Het dagelijks onderhoud wordt berekend op basis van het gezamenlijk vastgestelde beeldkwaliteitsniveau. De inzet en frequentie benodigd om dit gewenste kwaliteitsniveau te behalen wordt hierop afgestemd. De investeringen die op korte termijn uitgevoerd moeten worden, maken we apart inzichtelijk. De bevindingen en risico’s die wij tijdens onze inventarisatie hebben gedaan en het effect daarvan, nemen we uiteraard hier in mee. Omdat de risico’s zijn benoemd in het MJOP kunnen deze in de voorbereiding van onderhoud of engineering van renovaties meegenomen worden.

Frank Miedema, projectleider sport en natuur

Duurzaamheid
“Duurzaamheid is niet meer weg te denken in ons dagelijkse denken en maakt daarom ook een belangrijk onderdeel uit van het MJOP, vertelt Frank bevlogen. Samen met onze duurzaamheidadviseurs wordt er gekeken naar kansen voor verduurzaming zoals klimaatbestendige inrichting, vergroten van de biodiversiteit, hergebruik van materialen, toepassen van circulaire materialen, het energie neutraal maken etc. Deze kansen en mogelijke oplossingen worden in kaart gebracht en de investeringen worden inzichtelijk gemaakt. Om de duurzaamheidsinvestering te onderbouwen, berekenen we ook de uiteindelijke (duurzaamheids)opbrengst in de vorm van CO2 -besparing en welke MKI-waarde van toepassing is. MKI staat voor MilieuKostenIndicator en is een schaduw- of fictieve prijs die de kosten weergeven die je zou moeten maken om de negatieve milieu-invloeden van de productie van een product te compenseren.”

“Met onze jarenlange praktijkervaring zijn wij prima in staat om per onderdeel de arbeidsinzet (fte) te bepalen. Zeker voor gemeenten die het onderhoud in eigen beheer doet is dit zeer waardevol omdat direct de capaciteit is inzichtelijk die nodig is om het park te onderhouden. Het helpt ook om inschrijvingen van marktpartijen te toetsen en te beoordelen.”

“Wellicht heeft u tussen de regels door wel kunnen lezen dat diverse vakspecialisten werken aan het opstellen van zo’n MJOP. Pas dan kunnen wij achter ons product staan en biedt dat voor onze opdrachtgevers houvast naar de toekomst toe. Ik verwacht dan ook dat onze opdrachtgevers steeds meer de meerwaarde gaan zien van hoe wij MJOP’s benaderen en met name de beheerders helpt in hun dagelijkse werkzaamheden namelijk het beheren van kapitaalsintensieve assets”, beëindigd Frank zijn verhaal.

Reconstructie Margrietstraat in Zoeterwoude op TV

“De inrichting van de Margrietstraat e.o. in de gemeente Zoeterwoud is verouderd, heeft weinig groenwaarde en voorziet in te weinig parkeerplaatsen voor de bewoners waardoor wild werd geparkeerd in de wijk. Dit leverde gevaarlijke situaties op, vertelt Sander van Aalst, projectleider bij HB Adviesbureau. De gemeente had de wens om de buurt te vergroenen en klimaatadaptief in te richten. Een project dus dat perfect bij ons past. De wijk is gevoelig voor zetting en verdroging, en bevindt zich op een ondergrond van 12 meter klei. Een extra uitdaging om toch het regenwater maximaal te benutten voor het groen en wateroverlast te voorkomen. Samen met de gemeente en de bedrijven Drainvast en Lapinus, is er een ontwerp uitgewerkt waarbij het hemelwater van de openbare inrichting en gedeeltelijk van de daken wordt gebufferd in een fundatie van granulaat en Rockflow onder de weg. Eenmaal gebufferd in deze fundatie kan het hemelwater infiltreren in de ondergrond en bij een grote langdurige bui kan overstorten op het hemelwaterriool in de naastgelegen Nassaulaan.”

Sander; “Onze opdrachtgever Paul Geluk, senior projectleider bij de gemeente Zoeterwoude heeft een leuk bericht op linkedin gezet en op 24 april om 17:30 uur komt het project ook op TV in het programma ‘Lodewijks Groene Geluk’.”

HB Academy in de maak

“In de vorige Grondgedachte heeft collega Michel van der Hulst al even genoemd dat we bezig zijn om een leeromgeving op te zetten, de HB Academy.

De HB Academy wordt een kennisplatform voor mensen die zich willen blijven ontwikkelen als onderscheidende professionals. En willen leren van de beste praktijkexperts. Opgedane kennis meteen willen inzetten. Die mensen bieden we een platform en springplank met direct – en hoogwaardig toepasbare kennis. De HB Academy slaat de brug tussen wat je moet weten en wat je moet kunnen.

Waarom?
We willen graag onze kennis en expertise delen met vakgenoten, intern én extern. Samen het verschil maken en de branche continu vooruitbrengen vanuit onze eigen dagelijkse praktijkervaringen. Door middel van bootcamps, workshops, excursies en kennisprikkels dragen onze experts en kennispartners specifieke en direct toepasbare kennis over.

We gaan voor beter…
We zetten onze eigen experts in die dagelijks actief zijn als ingenieur en adviseur, aangevuld met kennisspecialisten uit de branche, gespecialiseerd in onder meer de gemeentelijke infrastructuur, sport, groen, natuur, bodem, landschapsarchitectuur of 3D visualisaties. En ook experts op het gebied van soft skills als samenwerken, persoonlijke effectiviteit, klantcontact, feedback geven, effectieve communicatie, teamwork en LEAN. De HB Academy beslaat het volledige werkveld van de openbare ruimte, boven- en ondergrondse infrastructuur. en weten precies wat er speelt.

…en kijken daarom verder dan vandaag
We gaan verbintenissen aan met partners in de keten. Gemeenten, opleidingsinstituten, softwareleveranciers, producenten, én vakspecialisten. Door samen op te trekken kunnen we nog meer kennis en expertise bij elkaar brengen en de volledige branche naar een hoger niveau tillen. Daarbij kijken we ook naar de thema’s van morgen. Naar duurzaamheid, de circulaire economie, klimaatadaptatie en de energietransitie. Maar ook naar een innovatie als 3D en BIM. We gaan samen de dialoog aan. De juiste antwoorden vinden. Slimme en uitvoerbare plannen maken. Proactief, zodat we de juiste oplossingen vinden op de uitdagingen van de nabije toekomst. Om die kennis vervolgens weer toepasbaar te maken voor de praktijk. Want wat we vandaag leren, kunnen we morgen doen.