Infra Light Engineering (ILE) kiest bewust voor HB Adviesbureau

HB Adviesbureau heeft begin dit jaar het bedrijf Infra Light Engineering (ILE) uit Zwaag overgenomen. Daarmee haalt het een bijzonder specialisme in huis, want ILE is een expert op het gebied van openbare- en terreinverlichting. ‘Een waardevolle aanwinst en prachtige verbreding van onze dienstverlening’, aldus directeur Ruud Zonneveld.

Er zijn maar weinig bedrijven in Nederland die zich volledig hebben toegelegd op openbare verlichting. Zodoende is de overname van ILE een welkome toevoeging.

“Dat klopt. Er zijn niet zoveel van dit soort bedrijven en dat maakt het extra interessant”, legt Zonneveld uit. “We hebben een strategie die gericht is op autonome groei door het uitbreiden van activiteiten, het aangaan van strategische samenwerkingen en het doen van overnames. Daarom past dit bedrijf juist nu zo goed bij ons. We kunnen hiermee nog meer synergie bereiken tussen de verschillende disciplines binnen HB. Zodoende worden we een nog interessantere en bredere partner voor onze opdrachtgevers, zoals gemeenten.”

Gezond en professioneel

ILE is een bekende speler in de markt die al ruim 12 jaar meedraait. “Een gezond en zeer professioneel bedrijf met een goede naam”, aldus Zonneveld. “Ik kende het bedrijf al wel, maar onlangs kwamen we nog wat beter met elkaar in contact. Directeur/eigenaar Hans Kunst van ILE dacht na over de toekomst en continuïteit van zijn bedrijf. Door zich aan te sluiten bij HB Adviesbureau waren beide gewaarborgd. Onze paden kruisten elkaar blijkbaar op het juiste moment. De vestiging in Zwaag blijft bestaan en dat geldt ook voor het prima team. Binnen HB kunnen we, mede dankzij de synergie, de activiteiten van ILE verder uitbouwen. Kortom, we zijn zeer aanvullend op elkaar. En met dit specialisme hebben we er voor onze opdrachtgevers weer een belangrijke asset bij.”

Digitalisering en standaardisatie; kansen voor de GWW sector

Interview met Corné Helmons, adviseur GEOBIM en standaardisatie

“Het zijn enerverende tijden voor ons als GWW sector, begint Corné zijn betoog. Onze sector speelt namelijk een sleutelrol in de maatschappelijke opgaven van verduurzaming, ons land klimaatbestendig maken en voldoende woonruimte realiseren voor iedereen. Deze ambities vragen elk om forse ingrepen in de openbare ruimte die in Nederland al schaars is. Om hier toch invulling aan te kunnen geven zal er naast het ontwikkelen van nieuwe woonwijken in het groen ook gekeken moeten worden naar het transformeren van bedrijventerreinen, havengebieden en leegstaande kantoren tot een woningen.“

“Een enorme opgave waarin verschillende disciplines, belangen en partijen met elkaar in aanraking komen. In de praktijk zien we helaas nog te vaak dat de samenwerking tussen deze partijen nog niet optimaal is, stelt Corné. Onze sector wordt geplaagd door informatieverliezen tijdens de overdrachtsmomenten tussen belanghebbenden waardoor maakbaarheidstoetsen en knelpunten analyse niet tijdig beschikbaar zijn. Het gebrek aan actuele, betrouwbare en complete informatie resulteert uiteindelijk in faalkosten en inefficiëntie in de gehele bouwketen. Om dit te doorbreken zullen we met alle partijen een betere manier van samenwerking in de keten vorm moeten geven.“

“Digitalisering van onze processen leidt tot betere onderlinge communicatie en uitwisseling van informatie, maar allemaal zelf digitaliseren schiet niet op. De hele keten moet meedoen. Zodat we patronen herkennen, standaardiseren, sneller gaan en data makkelijker kunnen uitwisselen. Dan krijgen we een digitaal fundament waarop we verder kunnen bouwen. Samen met o.a. het BIM Loket, CROW en Rioned nemen we hierin de eerste stappen door sector brede afspraken te maken en deze vast te leggen in standaarden.“

“Een mooi voorbeeld van zo’n standaard die de afgelopen jaren in rap tempo heeft bijgedragen aan uniformiteit en uitwisselbaarheid van onze werkzaamheden is de NLCS (Nederlandse CAD Standaard). HB Adviesbureau gebruikt niet alleen die standaard, maar draagt ook haar steentje bij aan de verdere doorontwikkeling en toepassing van de standaard. Via de NLCS expertcommissie heb ik Michel van der Hulst leren kennen als een gedreven CAD-specialist met een visie. We vonden elkaar al snel in het feit dat er meer uit de NLCS te halen was dan alleen een tekenstandaard door de verbinding te leggen naar andere standaarden.”
“Dat ik hier met een vooruitstrevend bureau te maken had werd me duidelijk toen eind vorig jaar Michel mij ook in contact bracht met zijn collega Martijn Groot. Martijn zag kansen liggen om tekeningen, bestekken en calculaties aan elkaar te verbinden op basis van de NLCS en RAW standaarden. Vanuit dit idee zijn we in gesprek gekomen met Brink software (RAW oplossingen) om de mogelijkheden te verkennen.”
“Deze Integrale Digitale Samenwerking (IDS) biedt voor onze sector de kans om stappen te zetten in een optimale samenwerking, waarbij het delen van informatie en afstemming van de werkzaamheden vanzelfsprekend is en daarmee faalkosten worden voorkomen. Zo creëren we gezamenlijk de mogelijkheid om het hoofd te bieden aan de enorme opgaven waar we als sector voor staan.”

Corné Helmons
Adviseur GeoBIM en standaardisatie

Mail: cm.helmons@hci-infra.nl
Tel: +31 6 5340 2817

Corné heeft jarenlange ervaring met de ontwikkeling en implementatie van CAD, GIS en BIM processen. Hij heeft daarbij afdelingen begeleidt in de transitie van product gedreven werken naar digitale samenwerking waarin de informatie centraal staat. De integratie en uitwisseling tussen CAD, GIS en BIM applicaties hebben dan ook geen geheimen meer voor hem. Door hierbij gebruik te maken van open BIM standaarden is zijn ervaring breed inzetbaar. Om deze standaarden nog beter toe te kunnen passen draagt hij actief bij aan het beheer, ontwikkeling en creëren van toepassingen hiervan bij BIM Loket, Rioned en Civil Infra Benelux. Corné zijn kracht is om de complexe wereld van standaarden, applicaties en processen op een laagdrempelige manier toepasbaar te maken en zo efficiënter te kunnen werken en waarde te creëren in de keten.

“Een andere al veel gehoorde wens is de uitwisseling van planvorming- en engineeringsinformatie met beheersystemen en visa versa. Stichting Rioned beheert en ontwikkelt het GWSW (Gegevenswoordenboek Stedelijk Water) voor eenduidige vastlegging, uitwisseling en presentatie van informatie op het gebied van stedelijk waterbeheer. Om de uitwisseling tussen NLCS en GWSW informatie mogelijk te maken werk ik reeds aan initiatieven vanuit BIM Loket en Rioned om de standaarden op elkaar af te stemmen.”

“Tijdens de gesprekken met Michel en Martijn ontstond het idee om een usecase uit te werken waarin de verbinding gelegd wordt tussen de standaarden NLCS, GWSW en RAW. En zo geschiedde. We hebben in overleg met Brink software en CROW de puntjes op de i gezet en hebben de verkenning succesvol afgerond. Het resultaat is een proces waarbij een rioolvervanging conform NLCS wordt getekend en de NLCS objecten (putten en buizen) verrijkt worden met beheerinformatie (GWSW). Op basis van deze informatie worden suggesties voor de te gebruiken bestekposten, eisen en calculaties (RAW) gegeven. Zo leggen we eenduidig en eenmalig informatie vast die toepasbaar is in de engineering, realisatie en het beheer van het rioolstelsel.”

“Dit is een mooi voorbeeld van wat we kunnen bereiken als we partijen en standaarden verbinden met elkaar in de keten. Maar als we echt een sector brede verandering teweeg willen brengen dan zullen we ook de beperkingen vanuit door partijen gebruikte software moeten oplossen. Alleen zo bereiken we een optimale ketensamenwerking waarbij (samenwerking)processen ondersteunt worden door een informatievoorziening gebaseerd op open landelijke informatiestandaarden.”

“Het feit dat HB Adviesbureau druk bezig is om een academy vorm te geven, past naar mijn idee dan ook uitstekend bij hoe ik zie hoe het bureau met de uitdagingen van de toekomst bezig is en daarin de academy een centrale plek willen geven om hun kennis en ervaringen te delen. Een initiatief wat ik uiteraard van harte toe juich,” besluit een enthousiaste Corné.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en kansen die standaarden en het integraal digitaal samenwerken voor uw organisatie bieden, hou dan de agenda van de HB Academy (na de zomer) in de gaten. Mocht u liever persoonlijk het gesprek aangaan, neem dan gerust vrijblijvend contact op. Ik help u graag verder.

Dat ik hier met een vooruitstrevend bureau te maken had werd me duidelijk

Gemeente Medemblik legt duurzaamheidsambities openbare ruimte vast in DIOR

Gemeente Medemblik zet mooie stappen op weg naar een duurzame gemeente en heeft haar duurzaamheidsambities vastgesteld. De gemeente zet vervolgens ook de stap om haar ambities te vertalen naar de praktijk in de openbare ruimte. Inge Zuurbier, adviseur bij HB Adviesbureau; “Ons adviesteam duurzaamheid levert hier op verschillende manieren een bijdrage aan. We hebben bijvoorbeeld duurzaamheidsscans met brainstormsessies voor twee herinrichtingsprojecten uitgevoerd en een duurzaamheidstoets gedaan op een Programma van Eisen van een nieuwbouwontwikkeling. Vanuit deze positieve ervaringen heeft de gemeente een volgende ambitieuze stap gezet door ons opdracht te geven voor het opstellen van een leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR).”

Inge; “De eisen en randvoorwaarden waaraan nieuwe of te vernieuwen openbare ruimte moet voldoen zijn opgenomen in een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Het doel is om de duurzaamheidsambities van de gemeente te verweven in de Leidraad. Zowel in de inleiding en bij beleidsuitgangspunten als in de technische specificaties krijgt duurzaamheid een prominente plek.

We starten dit proces met een brede kick-off binnen de gemeente, zodat iedereen bekend is met het hoe, wat, waarom en wat er van een ieder verwacht wordt. Om te zorgen dat de DIOR in de praktijk gebruikt gaat worden is het van groot belang dat de gebruikers achter de inhoud staan. Onze duurzaamheidsteam levert ideeën en voorstellen om de huidige LIOR te verduurzamen. In drie deelsessies gaan we vervolgens per thema dieper op de inhoud in en bespreken we de voorstellen. Dit doen we onder andere met de weg-/riool-/groenbeheerders, stedenbouwkundigen en projectleiders. Tijdens deze sessies dagen wij ook hen uit om met aanvullende ideeën te komen. We gaan zo op zoek naar duurzaamheidsaspecten in de openbare ruimte zonder daarbij de beheerbaarheid, functionaliteit, gebruik en beeldkwaliteit uit het oog te verliezen.

“Op basis van de uitkomsten van de deelsessies schrijven we een conceptversie. Na een feedbackronde langs de deelnemers aan de sessies wordt het document aangepast. Hiermee komen we tot een breed gedragen DIOR die aansluit bij de duurzaamheidsambities van de gemeente en daarmee bijdraagt aan het verder verduurzamen van de openbare ruimte in Medemblik.”

“Het is leuk, inspirerend en verhelderend om dit proces samen met de vakspecialisten van de gemeente te doen. Samen komen we echt tot een concreet en gedragen DIOR. Ik verwacht dat eind mei het hele proces hebben doorlopen en de DIOR in juni gereed te hebben”, sluit Inge haar verhaal af.

Inge Zuurbier, adviseur klimaatadaptatie